Reglement

Skolens regler Alfaskolen

1. Generelle betingelser:

1.1. Skolen er antirasistisk, apolitisk og religiøst nøytral. Studentene og lærerne har som sitt mål å lære, ikke å overtale de andre til sin tro og sine livssyn.
1.2. Både lærerne og studentene bør arbeide i et vennlig miljø. Det er forbudt å krangle, bruke banneord og fornærmelser. Man må ikke le av eller kritisere klassekameratenes feil. Husk at alle er her for å lære.
1.3. Studenter må fylle 18 år eller mer det året påmeldingen til kurset gjelder. Registreringer som ikke oppfyller dette kravet blir ikke godkjent for Alfaskolens kurs.
1.4. Alfaskolen gir opplæring i Norsk og Samfunnskunnskap til både elever som er omfattet av Introduksjonsprogrammet og de som faller utenfor Introduksjonsloven (LINK). Begge elevgrupper får opplæring kun mot betaling siden Alfaskolen er en privat tilbyder av Norsk opplæring.
1.5. Røyking inne i bygget er forbudt. Dersom du røyker ute, vær vennlig ikke å kaste sigarettstumper eller andre gjenstander ned trappa og rundt. Blir man tatt med røyk inne, belastes det en bot pålydende 500 kr.
1.6. Ruspåvirkede personer blir bedt om å forlate undervisningen uten mulighet til å få timene refundert.
1.7. Lærernes oppgave er å hjelpe studentene innen pensumet. De oversetter ikke dokumenter eller andre tekster, de fyller heller ikke ut noen skjemaer. Læreren vil kun lære i overensstemmelse med det norske pensum.
* Brudd på reglene #1.1.- #1.6. følges av en formell advarsel og om gjentatt vil føre til utvisning fra skolen uten rett til refundering av verdien på gjenstående kurstimer.

2. Kurs og undervisning:

2.1. Det forventes at man kommer presis uansett undervisning (inkl. drop-in). Deltakere som kommer sent, forstyrrer de andre studentene og læreren.
2.2. Mobiltelefonene slås av eller settes på vibrering. Om man forventer en viktig telefon, skal man skru nivået på ringetonen ned lavest mulig og sette seg nærmest døren slik at man kan gå ut av klasserommet for å besvare samtalen.
2.3. Spørsmål vedrørende undervisningen bør stilles i løpet av timene. Læreren har rett til å hvile i pausen.
2.4. Alle spørsmål angående våre kurs eller skolen rettes til resepsjonen, ikke til lærerne.
2.5. (Gjelder ikke Ettårsprogram) Bytte av deltakergruppe i løpet av et kurs grunnet ytre og spesielle omstendigheter (feks. sykdom av en pårørende) kan ordnes mot et gebyr. Deltakeren skal i så fall fortsette på tilsvarende kurs sammen med en ny gruppe fra der han/hun sluttet med sin forrige gruppe. Byttet godkjennes KUN etter at skriftlig beskjed er mottatt av resepsjonen og etter at bevis er godkjent av skolen (f.eks. fremvist legeerklæring). Skolen vil ikke godta telefonbeskjed som gyldig beskjed.

Gebyrer for bytte er som følgende:

a) Intensivkurs PLUS A1, A2, B1, B2:                            20 % av kursavgiften
b) Sommerkurs:                                                             25 % av kursavgift for første uke.
c) Alle andre kurs:                                                          30 % av kursavgiften

2.5.1. Elever kan ta en gratis plasseringstest på skolens nettside eller på skolen for å sjekke sitt riktige nivå før eleven melder seg på kurs. Alfaskolen tillater ikke elever å bytte eller trekke seg fra kurs de er påmeldt på grunn av egen feilvurdering av et kursnivå.
2.6. Dersom deltakeren ikke kan fortsette kurset pga. sykdom, må legeattest fremvises i resepsjonen for at refusjon for ubrukte timer kan utbetales. Refusjonsbeløpet beregnes fra den datoen den gyldige dokumentasjonen ble mottatt av skolen (IKKE datoen som er angitt i dokumentet). Et kanselleringsgebyr på kr 250,- vil påløpe.
2.7. Deltakerne kan kjøpe ekstra undervisning i andre grupper, såkalte drop-in timer, forutsatt at det er ledige plasser i gruppen. Drop-in oppmøte på Intensivkurs koster 700,- kr. per oppmøte, på alle andre kurs koster drop-in 600,- NOK per oppmøte.
2.8. For kampanjepriser gjelder det særvilkår knyttet til hvert enkelt kurs i tilbudet. Det er likevel påkrevd at deltakeren gjør seg kjent med skolens generelle reglement før man melder seg på kurs. Kampanjepriser kan ikke kombineres med andre rabatter/kampanjer.
2.9. Et kurs startes bare når et minimum antall deltakere er påmeldt og har bekreftet sin deltakelse. Skolen har rett til å avlyse eller utsette kurset dersom antall bekreftet deltakere er mindre enn det nødvendige minimum. Skolen forbeholder seg retten til å endre/tilpasse startdatoen, undervisningstider og lærere.
2.10. Personer som deltar på individuelle timer og Drop-in får lov til å utsette et avtalt oppmøte senest 24 timer før det er planlagt. I tilfeller der skolen blir informert for sent eller hvis deltakeren ikke møter opp, vil deltakeren måtte betale for det avtalte oppmøtet.
2.11. Bruk av lærebøker og andre læremidler er obligatorisk. Kostnaden for bøkene er IKKE inkludert i kursavgiften. Bøkene kan kjøpes på skolen i resepsjonens åpningstid, i norske bokhandlere eller på internett. Kun når skolen tydelig opplyser om at alt kursmateriell er inkludert i kursavgiften, slipper deltakeren å skaffe seg bøker.
2.12. Våre kurs har rask progresjon og krever kjennskap til det latinske alfabetet. Kursene holdes på det språket det undervises i og egner seg for studenter på spor 3.
2.13.Ved kursets siste oppmøte, får hver deltaker som har fullført over 80% av kursets innhold, et digitalt kursbevis. En papirkopi av kursbeviset eller andre tilleggsdokumentasjon (som bekreftelse på norsk nivå eller bekreftelse på delvis kursoppmøte osv.) kan forespørres i skolens resepsjon for en administrasjonsgebyr på 100,- NOK.

3. Påmelding og betaling:

3.1. Deltagere er selv ansvarlige for å finne ut om de er omfattet av introduksjonsloven og om opplysningene de oppgir under registrering er korrekte. Alfaskolen kan ikke holdes ansvarlig dersom deltageren har oppgitt feil eller mangelfull informasjon under registreringsprosessen. Eventuelle spørsmål om introduksjonsloven rettes til UDI.
3.2. Kun skriftlig påmelding aksepteres: man kan melde seg på via internett eller ved å selv besøke skolen.
3.3. Påmelding er bekreftet og gyldig når skolen har mottatt en av følgende:
a) Ferdig utfylt påmeldingsskjema gjennom Alfaskolens nettside og bekreftelse gjennom link tilsendt på oppgitt e-post adresse.
b) En e-post melding som inneholder deltakerens fulle navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, navn og startdato for kurset, samt bekreftelse på at kandidaten har gjort seg kjent med og aksepterer reglene ved Alfaskolen.
c) Fylt ut og underskrevet en kursavtale, tilgjengelig i skolens resepsjon.
3.4.Om kursavgiften ikke betales av deltakeren, men av f.eks. arbeidsgiver eller vertsfamilie, må tredjeparten sende en bekreftelse på dette til skolen. Så lenge skolen ikke mottar en slik beskjed, er deltakeren ansvarlig for å dekke kostnaden for kurset selv.
3.5. Etter at påmeldingen er blitt bekreftet, sender skolen ut informasjon om betalingsmåter enten som brev eller e-post. Kursavgiften må betales innen betalingsfristen, dvs. senest på forfallsdagen.
3.6. Faktura for kurset kan betales:
-via nettbanken
-på postkontoret eller i banken
-med bankkort (Visa eller Mastercard) på skolen i resepsjonens åpningstid
-kontant på skolen i resepsjonens åpningstid (mot et ekstra gebyr på 85,- NOK pr faktura)
3.7. Husk at det er et ekstra gebyr for overføringer fra utlandet i de fleste bankene:
Gebyr for mottak av overføring fra utland i banken vår, DNB, er følgende:
- Beløp inntil NOK 5.000 (eller motverdi i utenlandsk valuta): 50,- NOK
- Beløp over NOK 5.000 (eller motverdi i utenlandsk valuta): 100,- NOK
Tilleggsgebyrene dekkes IKKE av Alfaskolen: disse, samt eventuelle transaksjonsgebyr pålagt av betalers bank må dekkes av betaler.
3.8. Totalpris for alle kursene våre (unntatt ettårsprogram) må innbetales SENEST ÉN DAG før kursets startdato. Alfaskolen har rett til å be deltakeren fremvise betalingsbevis på første kursdag.
3.9. Totalprisen for ettårsprogram betales innen 10 dager etter at man har mottatt brev med betalingbetingelser (jf. #3.5). Påmelding til disse kursene er godkjent bare etter at hele kursavgiften (ekstra bankgebyr IKKE inkludert) er bokført på kontoen til Alfaskolen.
3.10. Om ønskelig kan Alfaskolen sende en formell bekreftelse om at kurspåmeldingen er blitt godkjent, f.eks. for visumsøkere (for mer informasjon se Deltakers Visum og Depositumskonto). Bekreftelsen sendes bare etter at hele kursavgiften har blitt bokført på kontoen til Alfaskolen (UTEN ekstra bankgebyr). Se regel 5.1 for mer informasjon. Denne regelen vil i dette tilfelle overgå regel 4.3 og 4.4.
3.11. Påmelding, enten via internett eller kursavtale er bindende. Alfaskolen tillater likevel i noen tilfeller deltakere å trekke seg fra kurset før kursets startdato. Se Avbestillingsgebyr og annullering for mer informasjon.
3.12. Dersom man på kursets startdato finner ut at man ikke ønsker å delta på kurset, er man likevel forpliktet å betale hele beløpet angitt i fakturaen/ brevet om betalingsmåter.
3.13. Om ønsket, kan kursavgiften (gjelder ikke for ettårsprogram) innbetales i to avdrag i samråd med resepsjonen. Det inngår et tilleggsgebyr på 300,- NOK i første avdrag. Dette alternativet er kun tilgjengelig for personer som er bosatt i Norge og har norsk personnummer. Av administrative grunner er muligheten kun tilgjengelig når deltakeren informerer skolen om sitt ønske ved påmelding.
3.14. Kursavgiften for våre PLUS-kurs kan i samråd med resepsjonen innbetales i tre like avdrag og ettårsprogrammet i fire like avdrag. Opsjonen er kun tilgjengelig for personer som er bosatt i Norge og har norsk personnummer. Av administrative grunner er opsjonen tilgjengelig kun når deltakeren informerer skolen om sitt ønske ved påmelding.
3.15. Fakturaer som ikke blir betalt innen oppgitt betalingsfrist, vil behandles iht. norske lover og forskrifter og sendes til inkasso. Inkassobyrået som et uavhengig firma vil da beregne og inndrive ekstra purregebyr og påløpte renter i tillegg til hovedkravet.
3.16. Alfaskolen forbeholder seg retten til å nekte utlevering av kursbevis etter den siste undervisningstimen dersom man ikke har betalt totalbeløpet for kurset.

4. Avbestillingsgebyr og annullering:

4.1. Angrerett: Ved kurspåmelding via Alfaskolens nettsider kan angreretten benyttes ifølge Angrerettloven kap.6 § 20. Angrefristen er på 14 dager (ifølge kap.6 § 21) fra den datoen deltageren mottar e-post fra Alfaskolen med påmeldingsbekreftelse. Ved bruk av angreretten kan det tilsendte angrerettskjema benyttes, og sendes inn senest den dagen fristen utløper. Skjemaet kan sendes til e-post info@alfaskolen.no eller som brev til Kongens gate 15, 0153 Oslo. Dersom angreretten benyttes etter kursstart, er deltageren forpliktet til å betale for de leverte timene i henhold til Angrerettloven § 26. Ved kurspåmelding i Alfaskolens lokaler gjelder kun Alfaskolenes avbestillingsregler:
4.2. Kursavbestillinger er kun gyldige når de blir levert til rett tid i skriftlig form, enten i form av en e-post, via hjemmesiden eller levert i resepsjonen. Skolen aksepterer ikke avbestilling over telefon. Påmeldingen er bindende så lenge skolen ikke har mottatt en skriftlig avbestilling.
4.3. Alfaskolen har følgende regler for avbestilling og endring av kurs(gjelder ikke visum-søkende studenter):

a) Alfaskolen tillater avbestilling uten avgift om man har gitt skriftlig beskjed til resepsjonen senest 8 kalenderdager før kursstart. (Eksempel: Om et kurs starter 15. januar kan deltageren trekke seg fra kurset uten avgift til og med 7. januar.)
b) Deltakere som har innbetalt kursavgiften og deretter bestemmer seg for å trekke seg fra kurset 8 eller flere kalenderdager før kursstart, får hele kursavgiften refundert.
c) Personer som trekker seg fra kurset 7 eller færre dager før kursstart, er ikke belastet totalbeløpet for kurset, men VIL måtte betale en annulleringsavgift (jf. #4.4). (Eksempel. Om et kurs starter 15. januar og deltakeren trekker seg i perioden 8.-14. januar, vil han/hun måtte betale en annulleringsavgift.)
d) Personer som har innbetalt kursavgiften og deretter bestemmer seg for å trekke seg fra kurset 7 eller færre dager før kursstart, får totalbeløpet minus annulleringsavgiften refundert (jf. #4.4).
e) Avbestillinger gjort på eller etter første kursdag er ikke godkjent. Deltageren vil da måtte betale hele kursavgiften som beskrevet på fakturaen(e) for kurset.
f) Deltagere som har blitt tatt opp på Ettårsprogrammet og ikke trenger visum kan kansellere sin registrering opp til 30 kalenderdager før programmets startdato. En tilleggsavgift vil da tilkomme (jf. #4.4) Avbestillinger mottatt 29 eller færre kalenderdager før programmets startdato vil ikke bli akseptert.
4.4. Alfaskolens kansellerings- og kursbytteavgifter er som følgende:

a) Ettårsprogram:                                                        10 % av kursavgiften
b) Intensivkurs PLUS A1, A2, B1, B2:                         20 % av kursavgiften
c) Sommerkurs:                                                           25 % av kursavgift for første uke.
d) Alle andre kurs:                                                       30 % av kursavgift
e) Med unntak av regel #2.6 og # 4.1 har deltageren ingen rett til noen form for tilbakebetaling eller kompensasjon for betalt kursavgift eller betalingsforpliktelser om han eller hun bestemmer seg eller blir nødt til å forlate kurset før kursslutt.

4.5. Enhver renteinntekt på kontoinnskudd gjort på hvilken som helst av Alfaskolens bankkontoer tilfaller Alfaskolen AS.

5. Deltakerens Visum og Depositumskonto:

5.1. Kandidater som behøver en formell påmeldingsbekreftelse fra skolen for å kunne søke visum/oppholdstillatelse er forpliktet til å betale full kursavgift (ekstra bankgebyr IKKE inkludert) før Alfaskolen kan utstede og sende dokumentet. Denne regelen vil i dette tilfelle overgå regel 4.3 og 4.4., angående kursfratredelse/endring av kurs og gebyrer knyttet til kursfratredelse/endring av kurs.
Kandidater som trenger en formell påmeldingsbekreftelse av skolen for å kunne søke om visum/oppholdstillatelse, har følgende to alternativer:
5.1.1 Om du melder deg på og betaler for et av kursene våre med mindre enn 96 leksjonstimer, er ikke kurset refunderbart. Velg ditt kurs med omhu.
5.1.2 Om du melder deg på og betaler for et av våre hel-nivåskurs (96 leksjonstimer), blir betalingen betraktet som en "åpen betaling" som er gyldig i 12 måneder. Om du ikke kan delta på kurset som du er registrert på, har du rett til å kansellere din påmelding til kurset 8 eller flere kalenderdager før kursstartdatoen, gratis. Du kan ombooke kurset til et hvilket som helst annet kurs uten gebyr. Om du derimot velger å fullføre nivået med et dyrere kurs, blir du belastet differansen. Betalingen inkluderer et avbestillingsgebyr på 35%. Du får tilbakebetalt 65% av kursavgiften bare om visumsøknaden blir avslått (du må sende oss en kopi av brevet fra UDI som bekrefter at visumet ble avslått).
5.2. Alfaskolen har opprettet en Depositumskonto (videre kalt DK) for alle kursdeltakere som er pålagt å ha en bestemt pengesum i en norsk bank for å kunne søke visum/oppholdstillatelse. DK er tilgjengelig bare for kandidater som må søke visum/oppholdstillatelse.
5.3. Total kursavgift og depositumsbeløp er to ulike avgifter: kursavgiften inngår IKKE i depositumsbeløpet.
5.4. For kandidater som blir innvilget visum/oppholdstillatelse på grunnlag av kurs i Alfa Skolen med formål språkopplæring, er forpliktet til å ha et fremmøte på minst 80% av kurset.
5.5. Det er påbudt med opprettelse av personlig bankkonto i sitt eget navn innen 3 måneder fra ankomst til Norge. KUN etter at kursdeltakeren fremviser en bekreftelse fra banken at det er blitt åpent en personlig konto, vil Alfaskolen overføre totalt depositumsbeløp fra DK til deltakerens personlige konto. Søkeren har ikke krav på rentene fra kursavgiften og depositumet.
5.6. Med unntak #5.5, tillater Alfaskolen ikke noen andre transaksjoner ved bruk av DK.
5.7. Dersom søknad om visum/oppholdstillatelse avslås, vil Alfaskolen refundere kursavgiften minus 35% annulleringsavgift (10% for Ettårsprogram). I så tilfelle tilbakebetales også det totale depositumsbeløpet. Søkeren har ikke krav på rentene fra kursavgiften og depositumet.
5.8. Refundering omtalt i #5.7 effektueres bare etter at Alfaskolen har mottatt et skannet dokument eller et formelt brev fra den norske ambassaden, konsulatet eller UDI som bekreftelse på avvisning/avslag av søknad om visum.
5.9. Skolen kan overhodet ikke garantere at studenten får innvilget visum; skolen er heller ikke ansvarlig for avvisning/avslag på søknaden.
5.10. Det er opp til kandidaten å gjøre seg kjent med muligheter og krav vedrørende visum. Opplysninger kan fås ved henvendelse til den lokale norske ambassaden, konsulatet eller i UDI (LINK). Alfaskolen er kun ansvarlig for og sørger kun for opplysninger om skolen og kurstilbud, ikke om regler og forskrifter for visum.
5.11. Den følgende avbestillingsregel gjelder kandidater som har søkt visum: Kandidater som har søkt visum, som har blitt tatt opp på et kurs eller program, og som har mottatt et offisielt inntaksbrev, kan kun avbestille kurset/programmet om hans/hennes visumsøknad har blitt avslått. Ingen andre avbestillingsgrunner er godkjent.

Online Norskkurs

6.1. Om våre online-kurs: Vi tilbyr online-kurs med en-til-en tilgang på en online lærer via Skype-møter. Våre online-kurs er selvstudie-kurs og inkluderer én times læreroppfølging per måned. Det kan suppleres med  kjøp av en-til-en Skype-møter med en nettlærer.
6.2. Hvis du har booket et kurs med en-til-en-tilgang på en nettlærer, har du kun tilgang på nettlæreren i kursperioden. Skype-møtene og de skriftlige innleveringene må derfor ferdigstilles innenfor denne kursperioden. 
6.2.1. For skrivekurs og forberedelseskurs vil kursperioden vare i 6 uker fra datoen du mottar e-post «Velkommen til Alfaskolens norskkurs» fra læreren. I tillegg til 3 Skype-møter (hver á 30 minutter) kan du kontakte nettlæreren din med spørsmål knyttet til kurset eller møter via e-post i kursperioden.
6.2.2. Du har tilgang til Norsklab i 3 måneder fra du får brukerkonto.
6.2.3. For kurset med Basar har du tilgang på nettlærer i 12 uker fra du får første e-post «Velkommen til Alfaskolens norskkurs» fra nettlæreren. I tillegg til 6 Skype-møter (30 minutter hver) kan du kontakte nettlæreren din med faglige spørsmål eller møter på e-post i kursperioden.
6.2.4. Du har tilgang til Basar i 15 uker fra du mottar din brukerkonto.
6.3. Ønsker du lengre tilgang til nettressursen, flere Skype-møter og/eller skriftlige innleveringer, må du kontakte Alfaskolen.
6.4. Om Skype-møter: Lengden på Skype-møtene varierer for de ulike nettkursene. I nettkurset med Basar, forberedelseskurset og skrivekurset er møtene på minimum 30 minutter per møte, dvs. at Skype-møtene ikke kan være under 30 minutter per møte. Det er mulig for deltakeren å avtale ett møte på 60 minutter med nettlæreren, men dette regnes som to Skype-møter.
6.5. På kurs med 15 minutters konultasjons møte (gjelder Basar og individuelle online kurs) vil læreren sjekke ditt utstyr og nivå. Dersom det er problemer med utstyret ditt (slik som pc, mikrofon og tastatur samt internettilgang), må du fikse dette før neste avtalte Skype-møte.
6.6. Skype-møtene må skje i tidsrommet 08:00 – 20:00 norsk tid mandag til fredag, med mindre du og læreren har blitt enig om noe annet.
6.7. Om brukernavn og passord: På kurs der du får tilgang til digitale ressurser (f.eks. Basar og Norsklab), vil du få tildelt et brukernavn og passord. Dette er din private brukerkonto og må ikke deles med noen. Hvis du deler denne kontoen med en annen person, vil du miste tilgang til den digitale ressursen.
6.8. Om pris og innbetaling: Innbetaling for kurset må være betalt før kursstart.
6.9. Om kansellering eller utsetting av kurs og nettbaserte møter: Du har full angrerett i 14 dager fra og med den dagen du kjøper kurset. Ønsker du å kansellere kurset etter denne perioden, vil du ikke få kursavgiften tilbakebetalt .
6.10. På kurs med 15 minutters konsultasjons møte (gjelder Basar og individuelle online kurs) vil det være et administrasjonsgebyr på 250,- NOK ved avbestilling av kurset etter konsultasjonsmøtet. Avbestilling må skje skriftlig på e-post innen 48 virkedagstimer (lørdag og søndag er ikke virkedager) etter konsultasjonsmøtet.
6.11. Det forventes at du kommer i tide til avtalte Skype-møter med nettlærer. Hvis du kommer mer enn 15 minutter for sent til undervisningstimen, vil vi anse det som at du ikke dukket opp og du mister møtet. Hvis nettlæreren kommer mer enn 10 minutter for sent til det avtalte møtet, vil du kunne kansellere møtet og avtale ny uten ekstra kostnader.
6.12. Du må gi skriftlig beskjed (gjennom e-post eller Skype) om kansellering av et Skype-møte til nettlæreren eller skolen minimum 24 virkedagstimer (lørdag og søndag er ikke virkedager) før avtalt nettmøte. Hvis beskjeden kommer etter 24 virkedagstimer, vil det ikek være mulig å kansellere møtet.
6.13. Du har selv ansvar for at eget utstyr som pc, mikrofon og tastatur samt internettilgang er i stand. Hvis det er problemer med utstyr eller internettilgang slik at undervisningen ikke kan gjennomføres, vil den regnes som mistet. Hvis nettlæreren har problemer med eget utstyr eller internettilgang, vil du kunne avtale et nytt nettmøte uten ekstra kostnader.
6.14. Hvis du opplever å ikke få tilstrekkelig oppfølging av lærer og evt. ønsker å bytte lærer, må du umiddelbart kontakte Alfaskolen eller den pedagogiske rådgiveren.
6.15. Ved sykdom: Hvis du er syk, må du gi skriftlig beskjed til nettlæreren og/eller Alfaskolen samme dag. Sykemelding på norsk, engelsk, spansk eller polsk må sendes til Alfaskolen innen en uke. Avtalte nettmøter vil ombestilles uten ekstra kostnader.
6.16. Om kursbevis: For å motta kursbevis for gjennomført online kurs, må du ha oppfylt følgende kriterier:
6.16.1. Kriteriene for online-kurs med Basar: Gjennomføre skriftlige oppgaver (minimum 6 av 8 for nivå A1, 5 av 6 for A2, 3 av 4 for B1 og 2 av 3 for B2), delta på minimum 5 av 6 Skype-møter og jobbe minimum 2 timer per uke med den digitale ressursen Basar.
6.16.2. Kriteriene for skrivekurs, forberedelseskurs til Norskprøven og Bergenstesten: Gjennomføre skriftlige oppgaver (minimum 4 av 6) og delta på minimum 2 av 3 Skype-møter. 
6.16.3. Vi utsteder ikke kursbevis for våre Online selvstudie-kurs

*Sist oppdatert : 24. oktober 2019