Reglement

Skolens regler Alfaskolen

1. Generelle betingelser:

1.1. Skolen er antirasistisk, apolitisk og religiøst nøytral. Studentene og lærerne har som sitt mål å lære, ikke å overtale de andre til sin tro og sine livssyn.
1.2. Både lærerne og studentene bør arbeide i et vennlig miljø. Det er forbudt å krangle, bruke banneord og fornærmelser. Man må ikke le av eller kritisere klassekameratenes feil. Husk at alle er her for å lære.
1.3. Studenter må fylle 18 år eller mer det året påmeldingen til kurset gjelder. Registreringer som ikke oppfyller dette kravet blir ikke godkjent for Alfaskolens kurs.
1.4. Alfaskolen gir opplæring i Norsk og Samfunnskunnskap til både elever som er omfattet av Introduksjonsprogrammet (LINK) og de som faller utenfor Introduksjonsloven (LINK). Begge elevgrupper får opplæring mot betaling siden Alfaskolen er en privat tilbyder av Norsk opplæring. (Linker bare på Norsk)
1.5. Røyking inne i bygget er forbudt. Dersom du røyker ute, vær vennlig ikke å kaste sigarettstumper eller andre gjenstander ned trappa og rundt. Blir man tatt med røyk inne, belastes det en bot pålydende 500 kr.
1.6. Ruspåvirkede personer blir bedt om å forlate undervisningen uten mulighet til å få timene refundert.
1.7. Lærernes oppgave er å hjelpe studentene innen pensumet. De oversetter ikke dokumenter eller andre tekster, heller ikke fyller de ut noen skjemaer. Læreren vil kun lære i overensstemmelse med det norske pensum.
* Brudd på reglene 1-4 følges av en formell advarsel og om gjentatt utvisning fra skolen uten rett til refundering av verdien på gjenstående kurstimene

2. Kurs og undervisning:

2.1. Det forventes at man kommer presis uansett undervisning (Inkl. Make-up, Drop-in). Deltakere som kommer sent, forstyrrer de andre studentene og læreren.
2.2. Mobiltelefonene slås av eller settes på vibrering. Om man forventer en viktig telefon, skal man skru nivået på ringetonen ned lavest mulig og sette seg nærmest døren slik at man kan gå ut til resepsjonen når telefonen ringer.
2.3. Spørsmål vedrørende undervisningen bør stilles bare i løpet av timene. Læreren har rett til å hvile i pausen.
2.4. All slags spørsmål angående kurs eller skolen rettes til resepsjonen, ikke til lærerne.
2.5. (Gjelder ikke Ettårsprogram, jule- og påskekurs) Bytte av deltakergruppe i løpet av kurset grunnet ytre og spesielle omstendigheter (som sykdom av en pårørende) kan ordnes mot et gebyr. Deltakeren skal i så fall fortsette på tilsvarende kurs sammen med en ny gruppe der han/hun sluttet med sin forrige gruppe. Byttet godkjennes KUN etter at en skriftlig beskjed gis til resepsjonen og etter at bevis godkjennes av skolen (f.eks. fremvist legeerklæring). Skolen vil ikke godta telefonbeskjed som gyldig beskjed.
Gebyrer for bytte er som følgende:
a) Intensivkurs PLUSS A1, A2, B1, B2:                          15 % av kursavgiften
b) Sommerkurs:                                                              20 % av kursavgift for første uke.
c) Alle andre kurs:                                                           20 % av kursavgiften
2.5-1. Elever kan ta en gratis plasseringstest på skolens nettside eller på skolen for å sjekke sitt riktige nivå før eleven melder seg på kurs. Alfaskolen tillater ikke elever å bytte eller trekke seg fra kurs de er påmeldt på grunn av egen feilvurdering av et kursnivå.
2.6. Dersom deltakeren ikke kan fortsette kurset pga. sykdom, må legeattest fremvises i resepsjonen for at refusjon på ubrukte timene kan utbetales. Refusjonsbeløpet beregnes fra den datoen den gyldige dokumentasjonen mottas av skolen (IKKE datoen som er angitt i dokumentet). Ett kanselleringsgebyr på kr 250,- vil påløpe.
2.7. Deltakerne har rett til kjøp av ekstra undervisning i andre grupper, såkalte drop-inn timer, forutsatt det er ledige plasser i gruppen. Prisen per Drop-inn oppmøte på Intensivkurs koster 600,- kr. per oppmøte. Drop-inn oppmøter på alle andre kurs koster 500,- NOK per oppmøte.
2.8. For kampanjepriser gjelder det særvilkår knyttet til hvert enkelt kurs i tilbud. Det er likevel påbudt at deltakeren gjør seg kjent med skolens generelle reglement før man melder seg på kurs.
2.9. Kursene kan startes bare ved et minimum antall deltakere oppnådd, slik vist på nettsiden. Skolen har rett til å avlyse eller utsette kurset dersom antall bekreftet deltakere er mindre enn det nødvendige minimum. Skolen forbeholder seg også rett til å endre/tilpasse startdatoen, undervisningstider og lærere.
2.10. Personer som deltar på individuelle timer og Drop-in får lov til å utsette et avtalt oppmøte senest 24 timer før det er planlagt. Hvis skolen blir informert for sent eller hvis deltakeren ikke møter opp, vil deltakeren måtte betale for det avtalte oppmøtet.
2.11. Bruk av lærebøker og andre læremidler er påbudt. Kostnaden til bøkene er IKKE inkludert i prisen for kurset. Bøkene kan kjøpes på skolen, i norske bokhandler eller på Internett. Kun når skolen tydelig opplyser om at alt kursmateriell er inkludert i kursavgiften, trenger ikke deltakeren å skaffe seg bøker.
2.12. Våre kurs har rask progresjon og krever kjennskap til det latinske alfabetet. Kursene holdes på det språket det undervises i og egner seg for studenter på spor 3.

2.13.Ved kursets avslutning det siste oppmøtet, får hver deltaker med fremmøte over 80% et kursbevis. Kursbeviset er inkludert i kursavgiften. Nye kursbevis kan bestilles i resepsjonen mot en avgift på kr. 50,- per nye kursbevis. Uavhentede kursbevis blir tatt vare på av skolen i maks 4 år etter at kurset er fullført. Etter 4 år blir uavhentede kursbevis makulert og kan ikke lenger hentes ut.

3. Påmelding og betaling:

3.1. Deltagere er selv ansvarlige for å finne ut om de er omfattet av Introduksjonsloven og om opplysningene de oppgir under registrering er korrekte. Alfaskolen kan ikke holdes ansvarlig dersom deltageren har oppgitt feil eller mangelfull informasjon under registreringsprosessen. Eventuelle spørsmål om introduksjonsloven rettes til Udi.

3.2. Påmelding foregår bare skriftlig: man kan melde seg på Internett eller under et personlig besøk på skolen.
3.3. Påmelding er bekreftet og gyldig når skolen har mottat:
a) utfylt påmeldingsskjema tilgjengelig på skolens nettside og bekreftet link tilsendt på oppgitt e-post adresse.
ELLER b) sendt en e-post melding som inneholder kandidatens navn og etternavn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, navn og startdatoen på kurset samt erklæring at kandidaten har gjort seg kjent med og aksepterer reglene ved Alfaskolen.
ELLER c) fylt ut og underskrevet kursavtalen tilgjengelig direkte i skolens resepsjon.
3.4.Om kursavgift ikke betales av deltakeren, men av f. eks. arbeidsgiveren eller vertsfamilien, må de bekrefte dette i en e-post melding sendt til skolen. Så lenge skolen ikke mottar en slik beskjed, er deltakeren ansvarlig for å dekke kostnaden for kurset selv.
3.5. Etter at påmeldingen er blitt bekreftet, sender skolen ut en informasjon om betalingsmåter enten som brev eller i e-post. Kursavgiften må betales innen betalingsfristen, dvs. senest på forfallsdagen.
3.6. Faktura for kurset kan betales:
-via nettbanken
-på postkontoret eller i banken
-med et norsk bankkort (Visa eller Mastercard) direkte på skolen i resepsjonens åpningstid
-kontant på skolen i resepsjonens åpningstid (mot et ekstra gebyr på kr. 50 pr hver faktura)
3.7. Husk at det er et ekstra gebyr for overføringer fra utlandet i de fleste bankene:
Gebyr for overføring av betaling fra utlandet i banken vår, DNB, er følgende:
- Beløp inntil NOK 5.000 (eller motverdi i utenlandsk valuta): 50,- NOK
- Beløp over NOK 5.000 (eller motverdi i utenlandsk valuta): 100,- NOK
Tilleggsgebyrene dekkes IKKE av Alfaskolen : disse, samt transaksjonsgebyr pålagt av betalers bank skal dekkes av betaler.
3.8. Total pris for alle kursene våre (unntatt ett års program) må innbetales SENEST ÉN DAG før kursets startdato. Alfaskolen har rett til å be deltakeren fremvise betalingsbeviset på første kursdag.
3.9. Totalpris for ett årsprogram betales innen 10 dager etter at man har mottatt brevet med betalingbetingelser (jf. #3.6). Påmelding til disse kursene er godkjent bare etter at hele kursavgiften blir bokført i kontoen til Alfaskolen (UTEN ekstra bankgebyr).
3.10. Etter behov kan Alfaskolen sende en formell bekreftelse om at kurspåmeldingen er blitt godkjent, f.eks. for visumsøkere (for mer informasjon se Deltakers Visum og Depositumskonto). Bekreftelsen sendes bare etter hele kursavgiften blir bokført i kontoen til Alfaskolen (UTEN ekstra bankgebyr). Dersom kursregistreringen blir kansellert av deltakeren etter at han/hun har mottatt bekreftelsen og betaling blir forespurt tilbakebetalt, vil et gebyr på 1450, - NOK bli belastet av den fullførte betalingen. Denne regelen vil i dette tilfelle overgå regel 4.3 og 4.4.
3.11. Påmelding, enten via Internett eller kursavtalen er bindende. Alfaskolen tillater likevel å trekke seg fra kurset før kursets startdato i noen tilfeller. Se Avbestillingsgebyr og annullering for mer informasjon.
3.12. Dersom man bestemmer seg for å ikke delta i kurset på første kursdag, er man forpliktet å betale hele beløpet angitt i fakturaen/ brevet om betalingsmåter.
3.13. Om ønsket, kan kursavgiften (gjelder ikke for årsprogram) innbetales i to avdrag i samråd med resepsjonen. Det inngår et tilleggsgebyr på kr. 200 i første avdrag. Opsjonen er kun tilgjengelig for personer som er bosatt i Norge og har norsk personnummer. Av administrative grunner er opsjonen tilgjengelig kun når deltakeren informerer skolen om sitt ønske ved påmelding.
3.14. Kursavgift for Intensivkurs B1 og Intensivkurs B2 kan innbetales i tre avdrag og ett årsprogrammet i fire avdrag i samråd med resepsjonen. Opsjonen er kun tilgjengelig for personer som er bosatt i Norge og har norsk personnummer. Av administrative grunner er opsjonen tilgjengelig kun når deltakeren informerer skolen om sitt ønske ved påmelding.
3.15. Fakturaer som ikke blir betalt innen oppgitt betalingsfrist, vil behandles iht. norske lover og forskrifter og sendes til inkasso. Inkassobyrået som et uavhengig firma vil da beregne og inndrive ekstra purregebyr og påløpte renter i tillegg til hovedkravet.
3.16. Alfaskolen har rett til å nekte utlevering av kursbevis i siste undervisningstimen dersom man ikke har betalt totalbeløpet for kurset.

4. Avbestillingsgebyr og annullering:

4.1. Angrerett: Ved kurspåmelding via Alfaskolens nettsider kan angreretten benyttes ifølge Angrerettloven kap.6 § 20. Angrefristen er på 14 dager (ifølge kap.6 § 21) fra den dato deltageren mottar e-post fra Alfaskolen med påmeldingsbekreftelse. Ved bruk av angreretten kan det tilsendte angrerettskjema benyttes, og sendes inn senest den dagen fristen utløper. Skjemaet kan sendes til e-post info@alfaskolen.no eller foretaksadressen Kongens gate 15, 0153 Oslo. Dersom angreretten benyttes etter kursstart, er deltageren forpliktet til å betale for de leverte timene i henhold til Angrerettloven § 26. Ved kurspåmelding i Alfaskolens lokaler gjelder kun Alfaskolenes avbestillingsregler:
4.2. Kursavbestillinger er kun gyldige når de til rett tid blir levert i en skriftlig form, enten i form av en e-post eller i resepsjonen. Skolen aksepterer ikke avbestilling over telefon. Påmeldingen er bindende så lenge det ikke er mottatt en skriftlig avbestilling, enten via hjemmesiden, e-post eller levert inn i resepsjonen.
4.3. Alfaskolen har følgende avbestillingsregler (gjelder ikke visum-søkende studenter): Alle kursene avbestilles i henhold til følgende regler:
a) Alfaskolen tillater avbestilling uten avgift om man har gitt skriftlig beskjed til resepsjonen senest 8 kalenderdager før kursstart. (Eksempel: Om et kurs starter 15. januar kan deltageren trekke seg fra kurset uten avgift til og med 7. januar.)
b) Deltagere som har innbetalt kursavgiften og deretter bestemmer seg for å trekke seg fra kurset 8 eller flere kalenderdager før kursstart, får totalbeløpet refundert.
c) Personer som trekker seg fra kurset 7 eller færre dager før kursstart, er ikke belastet totalbeløpet for kurset, men VIL måtte betale en annulleringsavgift (jf. #4.4).
d) Personer som har innbetalt kursavgiften og deretter bestemmer seg for å trekke seg fra kurset 7 eller færre dager før kursstart, får totalbeløpet minus annulleringsavgiften refundert (jf. #4.4).
e) Avbestillinger gjort på eller etter første kursdag er ikke godkjent. Deltageren vil da måtte betale hele kursavgiften slik beskrevet på fakturaen(e) for kurset.
f) Deltagere som har blitt tatt opp på Ettårsprogrammet og ikke trenger visum kan kansellere deres registrering opp til 30 kalenderdager før programmets startdato. En tilleggsavgift vil da tilkomme (jf. #4.4) Avbestillinger mottatt 29 eller færre kalenderdager før programmets startdato vil ikke bli akseptert.
4.4. Alfaskolens kanselleringsavgifter er som følgende:
a) Ettårsprogram:                                                        10 % av kursavgiften
b) Intensivkurs PLUSS A1, A2, B1, B2:                      15 % av kursavgiften
d) Sommer-, jule- og påskekurs:                                 20 % av kursavgift for første uke.
e) Alle andre kurs:                                                       20 % av kursavgift
f) Med unntak av regel #2.6 og # 4.1 har deltageren ingen rett til noen form for tilbakebetaling eller kompensasjon for betalt kursavgift eller betalingsforpliktelser om han eller hun bestemmer seg eller er tvunget til å forlate kurset før avtalt kursslutt.
4.5. Enhver renteinntekt på kontoinnskudd på gjort på hvilken som helst av Alfaskolens bankkontoer tilfaller Alfaskolen.

5. Deltakerens Visum og Depositumskonto:

5.1. Kandidater som behøver en formell påmeldingsbekreftelse av skolen for å kunne søke visum/oppholdstillatelse er forpliktet til å dekke total kursavgift (UTEN ekstra bankgebyr) før Alfaskolen kan utstede og sende dokumentet. Dersom kursregistreringen blir kansellert av deltakeren etter at han/hun har mottatt bekreftelsen og betaling blir forespurt tilbakebetalt, vil et gebyr på 1450, - NOK bli belastet av den fullførte betalingen. Denne regelen vil i dette tilfelle overgå regel 4.3 og 4.4.
5.2. Alfaskolen har opprettet et Depositumskonto (videre kalt DK) for alle kursdeltakere som er påbudt å ha en bestemt sum pengemidler i en norsk bank for å kunne søke visum/oppholdstillatelse. DK er tilgjengelig bare for kandidater som må søke visum/oppholdstillatelse.
5.3. Total kursavgift og depositumsbeløp er to ulike avgifter: kursavgiften inngår IKKE i depositumsbeløpet.
5.4. For kandidater som blir innvilget visum/oppholdstillatelse på grunnlag av kurs i Alfa Skolen med formål språkopplæring, forpliktet fremmøte er minst 80%.
5.5. Det er påbudt med opprettelse av personlig bankkonto i sitt eget navn innen 3 måneder fra ankomst til Norge. KUN etter at kursdeltakeren fremviser en bekreftelse fra banken at det er blitt åpent en personlig konto, vil Alfaskolen overføre totalt depositumsbeløpet fra DK til deltakerens personlige konto.
5.6. Med unntak #5.5, tillater Alfaskolen ikke noen andre transaksjoner ved bruk av DK.
5.7. Dersom søknad om visum/oppholdstillatelse avslås, vil Alfaskolen refundere kursavgiften minus 10% annulleringsavgift. I så tilfelle tilbakebetales også det totale depositumsbeløpet.
5.8. Refundering omtalt i #5.5 effektueres bare etter at Alfaskolen har mottatt et skannet dokument eller et formelt brev fra den norske ambassaden, konsulatet eller UDI som bekreftelse på avvisning/avslag av søknad om visum.
5.9. Skolen kan overhodet ikke garantere at studenten får innvilget visum; heller ikke er skolen ansvarlig for avvisning/avslag på søknaden.
5.10. Det er opp til kandidaten å gjøre seg kjent med muligheter og krav vedrørende visum. Opplysninger kan fås ved henvendelse til den lokale norske ambassaden, konsulatet eller i UDI (LINK). Alfaskolen er ansvarlig og sørger kun for opplysninger om skolen og kurstilbud, ikke om regler og forskrifter for innvilgning av visum.
5.11. Den følgende avbestillingsregel gjelder kandidater som har søkt visum: Kandidater som har søkt visum, som har blitt tatt opp på et kurs eller program, og som har mottatt et offisielt inntaksbrev, kan kun avbestille kurset/programmet om hans/hennes visumsøknad har blitt avslått. Ingen andre avbestillingsgrunner er godkjent.

*Sist oppdatert : 8. Mai 2019


Follow Alfaskolen on Twitter
Instagram

 

 

FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Summer courses
All levels
(1-10 weeks)
Monday-Friday
09:00 - 12:15 (13:15)
From 17th of June

Intensive+ A2
(5 weeks)
Monday-Thursday
09:00 - 13:10
17th of June

Intensive A2
(3 weeks)
Monday-Thursday
19:30 - 21:45
24th of June

B1-1 (4 weeks)
B1 -Part 1 (8 weeks)
B1 (16 weeks)
Monday/Wednesday
17:00 - 19:15
17th of June

B1-2
(6 weeks)
Tuesday/Thursday
19:30 - 21:45
18th of June