Regulamin

Regulamin szkoły Alfaskolen

1. Postanowienia ogólne:

1.1 Szkoła jest antyrasistowska, apolityczna i niewyznaniowa. Uczniowie i nauczyciele mają za zadanie uczyć się i nauczać, a nie przekonywać innych do ich wierzeń i przekonań.
1.2. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie powinni pracować w przyjaznych warunkach. Zakazuje się kłótni, przeklinania i używania wulgarnych sformułowań. Nie wolno wyśmiewać się z ani krytykować błędów kolegów i koleżanek. Należy pamiętać, że wszyscy są tutaj aby się uczyć.
1.3. Uczniem Alfaskolen może być wyłącznie osoba, która w trakcie trwania kursu ma ukończone 18 lat. Rejestracje nie spełniające powyższego wymagania nie będą brane pod uwagę.
1.4. Alfaskolen kształci w zakresie języka norweskiego oraz wiedzy o społeczeństwie norweskim zarówno uczniów objętych programem wprowadzającym (LINK) oraz tych których "Introduksjonsloven" nie obejmuje. Obydwie grupy uczniów mogą korzystać z usług Alfaskolen po dokonaniu opłaty, jako że Alfaskolen jest instytucją prywatną.
1.5. Zabrania się palenia wewnątrz budynku. Osoby palące na zewnątrz budynku są proszone o niewyrzucanie niedopałków ani niczego innego na schody budynku lub dookoła nich. Osoby przyłapane na paleniu wewnątrz budynku zapłacą grzywnę w wysokości 500,- NOK.
1.6. Osoby pod wpływem alkoholu będą proszone o opuszczenie szkoły bez prawa rekompensaty za opuszczone lekcje.
1.7. Nauczyciele mają za zadanie udzielać uczniom pomocy w ramach sylabusa szkoły. Nie tłumaczą pism ani innych tekstów, nie wypełniają też formularzy. Zadaniem nauczyciela jest nauczanie zgodnie z norweskim sylabusem.

* Naruszenie reguł #1 - #4 skutkuje oficjalnym ostrzeżeniem, powtarzanie takiego zachowania spowoduje usunięcie ze szkoły bez prawa do rekompensaty wartości pozostałych lekcji kursu uczestnika.

2. Kursy i lekcje:

2.1. Oczekuje się punktualności w przychodzeniu na zajęcia, niezależnie od rodzaju zajęć (make up, drop in, itp). Jeżeli ktoś się spóźnia, przeszkadza innym uczniom i rozprasza nauczyciela.
2.2. W trakcie zajęć należy wyłączyć telefony komórkowe lub przełączyć w tryb wibracji. Jeżeli uczeń oczekuje ważnego telefonu, powinien obniżyć głośność dzwonka do najniższego poziomu, usiąść w pobliżu drzwi, a kiedy telefon zadzwoni, wyjść do recepcji.
2.3. Pytania dotyczące zajęć powinny być zadawane jedynie w ich trakcie. Nauczyciel ma prawo do odpoczynku w trakcie przerw.
2.4. Wszelkie pytania dotyczące kursów lub szkoły powinny być zadawane w recepcji, nie nauczycielom.
2.5. (Nie dotyczy programu rocznego, kursu w okresie bożego narodzenia oraz kursu w okresie wielkanocy) Zmiana grupy w trakcie trwania kursu w wyniku nieoczekiwanych i nadzwyczajnych okoliczności (np. choroba bliskiej osoby) może mieć miejsce za dodatkową opłatą. Uczestnik kursu będzie kontynuował zajęcia na tym samym kursie, z nową grupą w miejscu, gdzie skończył zajęcia z poprzednią grupą. Zmiana grupy może być przeprowadzona WYŁĄCZNIE po zawiadomieniu recepcji i przedstawieniu ważnej przyczyny oraz potwierdzenia (np. zwolnienie lekarskie). Szkoła nie akceptuje postanowień o zmianie grupy przez telefon.
Opłaty za zmiany są następujące:
a) kursy intensywne Plus:                                              15 % pełnej ceny kursu,
b) kursy letnie:                                                                20 % ceny za pierwszy tydzień kursu,
d) wszystkie inne kursy:                                                 20% pełnej ceny kursu.
2.5-1. Studenci mogą zrobić bezpłatny test aby sprawdzić ich poziom językowy. Test można wykonać online lub w Alfaskolen przed zapisaniem się na kurs. Alfaskolen nie pozwala na zmianę kursu lub rezygnację z kursu z powodu błędnej oceny własnego poziomu biegłości językowej przez uczestnika.
2.6. Jeżeli uczeń nie może dłużej uczestniczyć w kursie ze względu na chorobę, musi przedstawić odpowiednią dokumentację medyczną w recepcji, celem uzyskania zwrotu za pozostałe godziny zajęć kursu. Kwota zwrotu liczona jest od dnia, w którym szkoła otrzymała dokumentację (NIE w dniu wskazanym na dokumencie). Za usługę zostanie nałożona opłata w wysokości 250,- NOK.
2.7. Uczestnicy mają prawo do zakupu dodatkowych zajęć w innych grupach, tzw. wolnych zajęć, pod warunkiem, że w grupie jest miejsce. Wolne zajęcia na kursie Intensywnym kosztują 700,- NOK za spotkanie a za pozostałe kursy 600 NOK.
2.8. W przypadku kursów w ofercie specjalnej, obowiązują warunki danej promocji. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z ogólnym regulaminem szkoły przed zapisaniem się na kurs w ofercie specjalnej.
2.9. Kurs rozpocznie się tylko wtedy, gdy minimalna liczba uczestników zapisze się na kurs, jak wskazano na stronie internetowej. Szkoła ma prawo anulować lub przełożyć kurs, jeżeli liczba potwierdzonych uczestników jest niższa od wymaganego minimum. Szkoła ma również prawo do zmiany/dostosowania dat rozpoczęcia, godzin oraz nauczycieli.
2.10. Uczestnicy biorący udział w kursach indywidualnych 1- na-1, Drop-in mogą przełożyć umówione spotkanie najpóźniej 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem. Jeśli szkoła zostanie poinformowana za późno, lub uczestnik nie pojawi się na spotkaniu, będzie on musiał pokryć koszty za zaplanowane spotkanie.
2.11. Korzystanie z podręczników i materiałów jest obowiązkowe. Koszt podręczników NIE jest wliczony w cenę kursu. Podręczniki można nabyć w naszej szkole, w norweskiej księgarni lub w Internecie. Jedynie w sytuacji, gdy szkoła wyraźnie zaznacza, że materiały dydaktyczne są wliczone w cenę kursu, uczestnicy nie będą zobowiązani do zakupu podręczników.
2.12. Na zakończenie ostatnich zajęć każdego kursu, każdy uczestnik obecny na ponad 80 % zajęć otrzyma oficjalny certyfikat ukończenia kursu. Koszt certyfikatu jest wliczony w cenę kursu. Dodatkowe kopie certyfikatu można otrzymać w recepcji za opłatą 100,- NOK za egzemplarz. Nieodebrane certyfikaty szkoła przechowuje przez okres 4 lat. Po tym okresie wszystkie nieodebrane certyfikaty będą zniszczone i nie będzie możliwości ich odbioru.

3. Zapisy i płatności:

3.1. Uczestnicy kursu odpowiedzialni są za samodzielne pozyskanie informacji dotyczących ich ewentualnego objęcia programem wprowadzającym «Introduksjonsloven». Odpowiadają za dostarczone przez nich i wprowadzone podczas rejestracji informacje. Alfaskolen nie będzie pociągnięte do odpowiedzialności w przypadku gdy podczas procesu rejstracji uczestnik udzieli nieprawdziwych lub niekompletnych informacji. Wszelkie pytania dotyczące wyżej wymienionej ustawy należy kierować do UDI.

3.2. Zapisy są przyjmowane jedynie na piśmie: można zapisać się na kurs przez Internet lub odwiedzając naszą szkołę osobiście.
3.3. Zapisanie się na kurs będzie potwierdzone i ważne, kiedy szkoła otrzyma:
a) wypełniony za pośrednictwem strony internetowej Alfa Skolen formularz zapisu, potwierdzony przez kandydata poprzez kliknięcie w link, przesłany do uczestnika drogą mailową podczas rejestracji,
LUB b) wiadomość e-mail zawierającą imię i nazwisko kandydata, adres, numer telefonu, datę urodzenia, oraz nazwę i datę rozpoczęcia kursu, oraz potwierdzenie, że kandydat zapoznał się i zaakceptował regulamin szkoły Alfa Skolen,
LUB c) wypełnioną i podpisaną umowę kursu ('kursavtale') dostępną w recepcji szkoły.
3.4. Jeżeli opłaty za kurs będzie wnosić nie uczestnik, lecz np. pracodawca lub rodzina goszcząca uczestnika, muszą oni potwierdzić w wiadomości e-mail wysłanej do szkoły. Dopóki szkoła nie otrzyma takiego potwierdzenia, uczestnik będzie odpowiedzialny za pokrycie kosztów swojego kursu.
3.5. Po potwierdzeniu zapisu na kurs, zostanie wysłany do kandydata e-mail lub list zawierający informacje o metodach płatności za kurs. Opłata za kurs musi być opłacona najpóźniej w terminie płatności ('betalingsfrist').
3.6. Fakturę za kurs można opłacić:
- za pośrednictwem internetowego konta bankowego ('nettbank'),
- na poczcie lub w banku,
- kartą wydaną przez bank norweski w siedzibie szkoły w godzinach pracy recepcji,
- gotówką w siedzibie szkoły, w godzinach pracy recepcji (za dodatkową opłatą 85,- NOK doliczaną do każdej faktury).
3.7. Należy pamiętać, że większość banków pobiera dodatkowe opłaty od transakcji międzynarodowych:
Bank Alfa Skolen, DNB NOR, pobiera następujące opłaty za przychodzące płatności międzynarodowe:
- kwota < 5,000, - NOK lub równowartość w obcej walucie: opłata 50,- NOK,
- kwota > 5,000, - NOK lub równowartość w obcej walucie: opłata 100,- NOK.
Alfa Skolen NIE pokrywa tych dodatkowych kosztów: opłaty te oraz opłata/opłaty pobierane przez bank osoby płacącej za kurs pokrywa osoba płacąca za kurs.
3.8. Pełną cenę kursu dla wszystkich kursów (za wyjątkiem programu rocznego) należy wpłacić NAJPÓŹNIEJ JEDEN DZIEŃ przed dniem, w którym ma się odbyć pierwsza lekcja kursu. Alfa Skolen ma prawo prosić o dowód wpłaty w pierwszym dniu kursu.
3.9. Pełną cenę kursu programu rocznego należy zapłacić w terminie 10 dni od daty otrzymania listu o warunkach płatności (zob. #22). Przyjęcie ucznia na te kursy jest potwierdzane dopiero po zaksięgowaniu płatności pełnej ceny kursu (BEZ dodatkowych opłat bankowych) na koncie bankowym Alfa Skolen.
3.10. Jeżeli istnieje taka potrzeba, oficjalne pismo potwierdzające przyjęcie ucznia na kurs może zostać do niego wysłane - np. w celu ubiegania się o wizę (więcej informacji w sekcji 'Wiza i Konto Depozytowe Ucznia'). Pismo to zostanie wysłane dopiero po uznaniu płatności pełnej ceny kursu (BEZ dodatkowych opłat bankowych) na koncie bankowym Alfa Skolen. Jeżeli rejestracja na kurs zostanie anulowana przez uczestnika po otrzymaniu oficajlnego pisma potwierdzającego przyjęcie oraz płatność zostanie zwrócona, opłata w wysokości 1450,- NOK będzie obciążona po zakończeniu płatności. Zasada ta w tym przypadku zastępuję zasadę 4.3 oraz 4.4.
3.11. Zapisanie się na kurs, zarówno za pośrednictwem Internetu jak i przez umowę kursu ('kursavtale'), jest ważne. Jednakże Alfa Skolen zezwala uczestnikom na rezygnację z zapisania się na kurs przed rozpoczęciem kursu w pewnych sytuacjach. Aby dowiedzieć się więcej, zob. sekcja 'Opłaty za rezygnację i anulowanie'.
3.12. Jeżeli w pierwszym dniu kursu uczestnik podejmie decyzję o nierozpoczęciu kursu, będzie on zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty wskazanej na wystawionej fakturze / w piśmie o płatności.
3.13. Wszystkie opłaty za kursy (za wyjątkiem programu rocznego) mogą być wpłacane w dwóch ratach po konsultacji z recepcją. Pierwsza rata obejmuje dodatkową opłatę w wysokości 300,- NOK. Ta możliwość ma zastosowanie wyłącznie w przypadku osób zamieszkałych w Norwegii, posiadających norweski numer identyfikacyjny. Z przyczyn administracyjnych, opcja ta jest dostępna wyłącznie jeżeli uczestnik poinformuje o tym szkołę w momencie zapisywania się na kurs.
3.14. Wszystkie opłaty za kursy intensywne B1 oraz B2 mogą być wpłacane w trzech równych ratach, natomiast za program roczny w czterech, po wcześniejszej konsultacji z recepcją. Ta możliwość ma zastosowanie wyłącznie w przypadku osób zamieszkałych w Norwegii, posiadających norweski numer identyfikacyjny. Z przyczyn administracyjnych, opcja ta jest dostępna wyłącznie jeżeli uczestnik poinformuje o tym szkołę w momencie zapisywania się na kurs.
3.15. Faktury/płatności, które nie są opłacone w terminie płatności ('betalingsfrist') będą przeanalizowane zgodnie z norweskim prawem, a odpowiednie kwoty zostaną wciągnięte na listę w norweskim biurze windykacyjnym ('Inkasso'). 'Inkasso' to zewnętrzna instytucja, która wylicza i ściąga dodatkowe obowiązkowe koszty od niespłaconych kwot.
3.16. Alfa Skolen ma prawo przetrzymać świadectwo uczestnictwa w kursie uczestnika ('kursbevis') na ostatnich zajęciach, jeżeli uczestnik nie opłacił w pełni swojego kursu.


4. Opłaty za rezygnację i anulowanie:

4.1. Norweskie "angrerett": W przypadku rejestracji za pośrednictwem strony internetowej Alfaskolen, uczestnik kursu ma prawo do skorzystania z prawa do reklamacji (punkt nr. 6 § 20). Reklamacje przyjmowane są najpóźniej na 14 dni od daty kiedy uczestnik otrzymał od Alfaskolen wiadomość mailową, potwierdzającą jego uczestnictwo w kursie (zgodnie z punkt nr. 6 § 20). W celu zgłoszenia reklamacji należy skorzystać z formularza reklamacji. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną korzystając z adresu mailowego info@alfaskolen.no lub pocztą na adres Kongens gate 15, 0153 Oslo najpóźniej w terminie określonym powyżej. W przypadku jeżeli okres reklamacji obejmuje dni po rozpoczęciu kursu, uczestnik zobowiązany będzie do opłacenia godzin kursu nie objętych reklamacją (zgodnie z norweskim prawem do reklamacji § 26). Uczestników rejestrujących się w recepcji szkoły obowiązują zasady określone przez Alfaskolen (patrz pkt. 38 regulaminu):
4.2. Rezygnacje z kursów są przyjmowane jedynie na piśmie, w formie e-maila lub osobiście w recepcji. Szkoła nie przyjmuje rezygnacji przez telefon. Zapisanie się na kurs uznaje się za ważne do chwili zgłoszenia rezygnacji na piśmie w formie e-maila lub złożonej w recepcji.
4.3. Dla wszystkich kursów (za wyjątkiem studentów ubiegających się o wizę) obowiązują następujące zasady dotyczące rezygnacji:
a) Alfa Skolen zezwala na rezygnację z kursu bez opłat jeżeli recepcja szkoły zostanie pisemnie poinformowana o tym najpóźniej na 8 dni przed datą rozpoczęcia kursu, (Przykład: Jeżeli kurs rozpoczyna się 15 stycznia, uczestnik może z niego zrezygnować bez opłaty najpóźniej 7 stycznia).
b) osoby, które już opłaciły kurs ale zdecydowały się na rezygnację wcześniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia kursu, otrzymają pełny zwrot wpłaty,
c) osoby rezygnujące z kursu w terminie 7 lub mniej dni przed datą rozpoczęcia kursu nie będą zobowiązane do wpłacenia pełnej ceny kursu, ale BĘDĄ obciążone opłatą za anulowanie (zob. #37),
d) osoby, które już opłaciły kurs ale zdecydowały się na rezygnację w przeciągu ostatnich 7 dni lub mniej przed datą rozpoczęcia kursu, otrzymają pełny zwrot wpłaty, pomniejszony o opłatę za anulowanie (zob. #37),
e) rezygnacje zgłoszone w dniu rozpoczęcia kursu lub później nie są akceptowane i uczestnik zobowiązany jest do dokonania pełnej opłaty z kurs, tak jak to określa faktura,
f) Osoby, które zostały przyjęte do Programu Rocznego i nie potrzebują wizy mogą anulować swoją rejestrację na 30 dni przed rozpoczęciem kursu. Dotyczy dodatkowej opłaty za rezygnację (#38). Rezygnacja z kursu w terminie 29 lub mniej dni przed rozpoczęciem programu nie będzie akceptowana.
4.4. Opłaty za anulowanie w Alfa Skolen są następujące:
a) program roczny:                                    10 % pełnej ceny kursu,
b) kursy intensywne plus:                          15 % pełnej ceny kursu,
c) kursy letnie/świąteczne/wielkanocne:    20 % ceny za pierwszy tydzień kursu,
e) wszystkie inne kursy:                             20 % pełnej ceny kursu,
Za wyjątkiem #12 i #35, uczestnik nie ma prawa do zwrotu lub rekompensaty wpłaconych kwot jeżeli zdecyduje się zakończyć kurs wcześniej, niż zaplanowana data zakończenia kursu.
4.5. Wszelkie przychody z tytułu odsetek wpłacane na konta bankowe należące do Alfaskolen przypadają Alfaskolen.


5. Wiza i Konto Depozytowe Ucznia:

5.1. Kandydat, który potrzebuje oficjalne pismo o przyjęciu ze szkoły, aby złożyć podanie o wizę/zezwolenie na pobyt, ma obowiązek opłacić pełną cenę kursu (BEZ wliczania dodatkowych opłat bankowych), zanim taki dokument zostanie wystawiony i wysłany.
5.2. Alfa Skolen założyło Konto Depozytowe Ucznia (dalej zwane KDU) dla kandydatów na kurs, którzy zobowiązani są posiadać pewną kwotę pieniężną na koncie w banku norweskim, aby złożyć podanie o wizę/zezwolenie na pobyt. KDU jest dostępna WYŁĄCZNIE dla kandydatów, którzy muszą złożyć podanie o wizę/zezwolenie na pobyt.
5.3. Pełna cena kursu oraz kwota depozytu do wpłacenia na KDU to są dwie odrębne opłaty: cena za kurs NIE jest częścią kwoty depozytu.
5.4. Kandydaci, którzy otrzymali wizę/zezwolenie na pobyt w oparciu o kurs w Alfa Skolen w celu nauki języka norweskiego, mają obowiązek być obecni na minimum 80 % zajęć.
5.5. Uczniowie są zobowiązani do otwarcia osobistego konta bankowego na własne nazwisko w norweskim banku w terminie trzech miesięcy od przyjazdu do Norwegii. DOPIERO po tym, jak uczeń przedstawi oficjalny dokument z banku, że zostało utworzone nowe konto na jego nazwisko, Alfa Skolen przeleje pełną kwotę depozytu z KDU na własne osobiste norweskie konto bankowe ucznia.
5.6. Za wyjątkiem #44, Alfa Skolen nie zezwala na ŻADNE inne transakcje na KDU.
5.7. Jeżeli podanie o wizę zostanie odrzucone/rozpatrzone odmownie, Alfa Skolen zwróci kandydatowi opłatę za kurs, po odjęciu 10% opłaty za anulowanie. Alfa Skolen zwróci także pełną kwotę depozytu z KDU kandydatowi.
5.8. Zwroty na mocy #46 będą miały miejsce dopiero po otrzymaniu przez Alfa Skolen skanu/kopii oficjalnego pisma z Ambasady Norwegii, Konsulatu lub UDI, potwierdzającego, że podanie o wizę zostało odrzucone/rozpatrzone odmownie.
5.9. Jeżeli uczeń zdecyduje się anulować zapisanie się na kurs po otrzymaniu wizy do Norwegii w oparciu o przyjęcie na kurs w Alfa Skolen, szkoła ma obowiązek poinformować UDI (norweski urząd ds. imigracji), co z dużym prawdopodobieństwem będzie skutkowało anulowaniem wizy ucznia. Wpłacona cena kursu (zmniejszona o 10% opłaty administracyjnej) oraz depozyt wpłacony do KDU w takich okolicznościach będą zwracane po konsultacji szkoły i UDI.
5.10. Szkoła w żadnym wypadku nie gwarantuje, że uczeń otrzyma wizę; szkoła nie odpowiada za odmowne rozpatrzenie podania o wizę. Alfaskolen zapewnia jedynie informacje o szkole oraz kursach w niej prowadzonych, natomiast nie o przepisach i warunkach wizowych. 
5.11. W gestii kandydata leży pozyskanie informacji o możliwościach i wymogach dotyczących wizy. Można tego dokonać w miejscowej Ambasadzie Norwegii / Konsulacie lub w norweskim urzędzie ds. imigracji (www.udi.no). Alfa Skolen zapewnia jedynie informacje o szkole i kursach, nie o przepisach i warunkach dotyczących wiz.

*polska wersja regulaminu szkoły jest tłumaczeniem i nie jest wiążąca ani oficjalna, jedyną wiążącą i oficjalną wersją jest wersja norweska.